ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕТО И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ НА АДРЕС: http://shop.dimenga5.bg/

 

І. ПРЕДМЕТ

 

Настоящите правила и условия (наричани по-долу „Общи условия“) уреждат използването на уебсайт за електронна търговия http://shop.dimenga5.bg/(наричан по-долу „сайта“), като регламентират отношенията, правата и задълженията, между доставчика ”ДИМЕНГА 5” ЕООД (наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”), и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт (наричани по-долу „Ползватели“ или „Потребители”) във връзка със сключването на договора за продажба на стоки, предлагани в Сайта от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика - „ДИМЕНГА 5” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202736483

 2. Представляващи: Диана Христова Русинова и Петър Тодоров Стратиев – управители

 3. Данни за кореспонденция:

   

 • Адрес: гр. София, п.к. 1330, район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, бл. 31, вх. Д, ет. 4, ап. 97

 • Телефонен номер: 0889712051

 • E-mail: sales@dimenga5.bg

 • Интернет страница            www.dimenga5.bg

   

 1. Адрес, на който Потребителите могат да изпращат Жалби по повод ползването на Сайта:

 2. Вписване в публични регистри /Търговски регистър, Регистър на вписаните администратори на лични данни и др./

 3. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на лачините данни под № 391373

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Доставчикът е официален дистрибутор за Република България на стоките, разпространявани под марката „ALFA OMEGA” с производител „OH INTERNATIONAL S.R.L.”, със седалище и адрес на управление: Via Ercole Ramarini 11/13, Monterotondo, Rome (Рим), Italy (Италия)(наричани по-нататък за краткост „Стоките”).

Стоките представляват „хранителни добавки” по смисъла на Наредба № 47 от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки и „добавки към храни” по симсъла на Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните (ОВ, L 314, 01.12.2009).

Стоките са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://shop.dimenga5.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договори с Доставчика чрез интерфейса на Сайта;

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • Да получават информация за нови стоки предлагани по e-mail след като изрично се регистрира чрез добавяне на своя e-mail адрес и при наличие на такава функционалност на Сайта;

 • Да преглеждат стоките /съгласно направеното по-горе уточнение, че стоките, изобразени на наличните в сайта снимки са единични бройки/, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на Доставчика в Интернет;

 

2. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://shop.dimenga5.bg/.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли на Ползвателите собствеността на определените от тях чрез избор от интерфейса на сайта или поръчани чрез предварителна поръчка стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги[1] и чл. 11 от Закона за електронната търговия[2].

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвател е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, след като направи регистрация в интернет сайта, или да попълни в електронен формат заявка за покупка на стоки.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. Регистрацията на сайта не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като улеснява по-добрата комуникация и обслужване на Ползвателя.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и своевременно да се информира за промени в тях.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че Ползвателят не желае да се регистрира на сайта, то той е длъжен да попълни точни, верни и актуални данни в заявката за покупка на стоки в електронен формат и да потвърди приемането на настоящите общи условия чрез натискане на бутона "Да, приемам" .

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

 

Чл. 9. (1) Потребителите сключват договори за покупко-продажба чрез интерфейса на страницата на Доставчика или чрез предварителна заявка/поръчка, изпратена на e-mail адреса на Доставчика, посочен в настоящите общи условия.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://shop.dimenga5.bg/

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя, респективно данните, посочени в заявката за покупка на стоки.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора – като създава сайта си по начин, непозволяващ регистрация при непълни данни или като задължава при първоначалната регистрация потребителя да въведе избраната от него парола два пъти.

(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес, чрез избрано от същите средство за доставка и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура, като договорът се счита сключен след точното изпълнение на всички стъпки от процедурата:

         При избор на Потребителя да се регистрира на Сайта:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в сайта;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Избор на способ и момент за извършване на доставка;

(7) Потвърждение на поръчката.

При избор на Потребителя да не се регистрира на Сайта:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез попълване на заявка в електронен формат;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(5) Избор на способ и момент за извършване на доставка;

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползвателите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са „потребители” по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на потребителите чрез настоящите общи условия в зависимост от избрания от потребителя начин на доставка преди сключване на договора.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика и уточненото между страните при водена кореспонденция по електронна поща.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът, при съгласие между страните, изразено изрично чрез електорнно писмо, има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 13. Право на отказ от договора

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причинаи без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3[3] и чл. 55 ЗЗП, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

  1. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

  2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

  3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Право на отказ се упражнява чрез изпращане на e-mail адреса на Доставчика, посочен в настоящите общи условия на СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ /Приложение към настоящите общи условия/ или чрез друго конкретно, ясно и недвусмислено изявление от Потребителя, изпратено на e-mail адреса а Доставчика, посочен в настоящите общи условия.

(3) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

При договор за продажба, когато доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

Чл. 14 (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Недопустимо е упражняване на право на отказ при нарушаване целостта на опаковката или защитния пръстен на флакона на стоките, нарушаване на търговския вид или повреждане на стоката по друг начин, правещ я негоден или неприемлив за употреба от друг ползвател.

(3) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(4) Освен в случаите по ал.2, когато Потребителят няма право на отказ, Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8[4] ЗЗП.

(5) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по чл. 55, ал. 1, 2, 4 и 5 ЗЗП и чл. 54, ал. 3 ЗЗП.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност за срок от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на доставчика за решението си да се откаже от договора.

 

Чл. 15. Доставка

(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, при договорите за покупко-продажба е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя съгласно избрания от последния способ за доставка.

(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 16 Способи за доставка

 1. Потребителят избира един от следните способи за доставка:

 • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тарифата на куриерска служба „Еконт Експрес“ до офис на куриерската служба;

 • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тарифата на куриерска служба „Спиди” до адрес на получателя;

 • изпращане чрез универсален пощенски оператор „Български пощи“ ЕАД, съгласно тарифата на пощенския оператор;

 1. Когато потребителят иска да се ползва от допълнителни услуги на куриерската служба или пощенския оператор (като наложен платеж, преглед преди приемане, експресна доставка и др.), той е длъжен да уведоми предварително доставчика за това, като допълнителната такса за тази услуга е за сметка на Потребителя и се добавя към цената на доставката.

   

VІІ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 16 Потребителят избира един от следните способи за заплащане на цената по сключения договор:

 • Наложен платеж – в случай, че съгласно избрания от потребителя начин за доставка;

 • Чрез банков превод по следната банкова сметка на Доставчика:

  IBAN: BG53TTBB94001528044021, SWIFT: TTBB BG 22

  “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД

   

VIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. В случаите на договори за изработване на стока по предварителна поръчка, в завимост от сложността на поръчката, срокът по изречение първо може да бъде удължен по съгласие на страните.

 

Чл. 18. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

ІХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или на променения чрез съответната функционалност на сайта e-mail адрес.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://shop.dimenga5.bg/

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://shop.dimenga5.bg/

Чл. 21. (1) Потребителите дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни, личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни за целите на извършваната в уебсайта дейност, без право да предоставя личните данни на потребителите на трети лица, освен по изрично искане от страна на държавен или общински орган или други лица в случаите, изрично предвидени в относимата нормативна уредба.

(2) С попълването на електронната заявка и/или регистрацията си във сайта Потребителят декларира и се съгласява, че:

2.1. предоставя доброволно информацията, попълнена в заявката и формуляра за регистрация, квалифицирана като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с оглед нуждите на сключването на договора за покупко-продажба на стоки и неговото изпълнение, за мониторинг на изпълнението, за упражняване на правата и изпълнение на задълженията на страните, произтичащи от договора или по силата на закона;

2.2. съгласен е и дава своето съгласие Доставчика да обработва и използва предоставените от него лични данни с оглед изпълнението на сключения договор за покупко-продажба и за целите на събирането на вземанията на Доставчика в случай на неизпълнение на договора.

2.3. е запознат и е съгласен с възможността Доставчикът да изпраща на посочените в заявката за покупко-продажба и/или профила на Потребителя в сайта, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес, съобщения за нови продукти, за дължими суми по сключени договори за продажба, включително за размера и датата на плащане на задълженията, както и всяка друга информация относно изпълнение на договора, включително информация относно други предлагани продукти и услуги при условията на директен маркетинг.

2.4. е съгласен Доставчикът в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените), включително за случаите, в които между страните не бъде сключен договор за покупко-продажба или същият бъде прекратен, да проверява тяхната достоверност и актуалност.

2.5. В случай, че потребителят желае да се преустанови по-нататъшното обработване на негови лични данни, същият може да упражни това свое право като изпрати до Доставчика на електронния му адрес ясно и недвусмислено писмено изявление, в което заявява, че не желае да се обработват негови лични данни в посочения в изявлението обем. Потребителят е уведомен, че при отправяне на изявление за отказ от по-нататъшно обработване на лични данни, Доставчикът има право да продължи обработването на личните му данни до изпълнение на всички подадени от Потребителя неизпълнени поръчки.    

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на интернет сайта, които имат регистрация, чрез изпращане на автоматично генерирано или индивидуално електронно съобщение.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://shop.dimenga5.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • едностранно, с предизвестие за разваляне от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;

 • при обективна невъзможност на Доставчика по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договорите сключвани между доставчика и потребителите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на интеренет сайта: http://shop.dimenga5.bg/, считано от 01.01.2018 г.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

[1] Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги: „Чл. 2. (1) Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.“

[2] Съгласно чл. 11 от Закона за електорнната търговия: „Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.“

[3] Съгласно чл. 54, ал.3 ЗЗП: „Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.“

 

[4] Чл. 47, ал.1, т.8 ЗЗП „Когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6“

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ„ДИМЕНГА 5” ООД

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

„ДИМЕНГА 5” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202736483, представлявано Диана Христова Русинова и Петър Тодоров Стратиев – управители, действащи заедно и поотделно, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1330, район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, бл. 31, вх. Д, ет. 4, ап. 97, Интернет страница: www.dimenga5.bg; имейл: sales@dimenga5.bg,Телефонен номер: 0887219192 (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“)

„ДИМЕНГА 5” ООД извършва дейност в областта на търговията с хранителни добавки, разпространявани под марката „ALFA OMEGA” с производител „OH INTERNATIONAL S.R.L.”, със седалище и адрес на управление: Via Ercole Ramarini 11/13, Monterotondo, Rome (Рим), Italy (Италия)и други продукти, както и онлайн търговия чрез интернет страницата www.dimenga5.bg (наричана по-долу за краткост „Сайта”), представляващ онлайн магазин, чийто собственик е.

„ДИМЕНГА 5” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (известен също като „Общ регламент за защита на данните”, наричан по-долу за краткост „ОРДЗ“) и на Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).

 

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“) „ДИМЕНГА 5” ООД отчита неприкосновеността на личността и полага дължимата грижа за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица, негови Клиенти (Наричани по-долу за краткост „Потребители”). Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни. В съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики, “ДИМЕНГА 5” ООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Клиентите му. Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет страницата www.dimenga5.bg , Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата (домейна erectedstore.com и неговите поддомейни), определя правилата, които “ДИМЕНГА 5” ООД спазва при обработване на лични данни.

 

Важно е да се запознаете с настоящата Политика преди използване на нашите услуги, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

 

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за “ДИМЕНГА 5” ООД. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

1. Цели и обхват на политиката

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е неразривно свързана с Общите условия на “ДИМЕНГА 5” ООД, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги, защо и как ги обработваме, в това число, кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „“ДИМЕНГА 5” ООД.

 

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни, “ДИМЕНГА 5” ООД цели да информира своите клиенти и потребителите на Интернет страницата www.dimenga5.bg относно:

целите и средствата на обработване на личните данни;

получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

основание за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;

информация за правото на достъп, за правото на коригиране, за правото на преносимост и изтриване на събраните данни.

2. Термини и дефиниции:

За целите на настоящата политика се прилагат терминологията и дефинициите, използвани в ОРЗД.

3. Правно основание за обработването на лични данни и източници на лични данни:

3.1 “ДИМЕНГА 5” ООД обработва лични данни на физически лица във връзка с използването на електронния магазин www.dimenga5.bg , на следните основания:

Изрично получено съгласие;

Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Потребител;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

3.2 ”ДИМЕНГА 5” ООД обработва лични данни на свои клиенти въз основа на тяхното съгласие.

3.3 ”ДИМЕНГА 5” ООД обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с обработване и осъществяване на направена поръчка, като лицето, предоставило тези данни на Дружеството се задължава:

3.3.1. Да предостави на субекта на личните данни информация за индивидуализация на администратора – ”ДИМЕНГА 5” ООД;

3.3.2. Да уведоми субекта на данните за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;

3.3.3 Да предостави на субекта на данните информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни на лицето, за което се отнасят.

 

4. Средства, принципи и цели при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

4.1 ”ДИМЕНГА 5” ООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4.2 Посочените действия по обработване се извършват при спазване на следните принципи:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. целесъобразност на обработката на лични данни (ограничение на целите на обработване);
 3. пропорционалност на обработката на лични данни (съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни);
 4. точност и актуалност на обработваните лични данни;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4.3. Целта на обработването на лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.dimenga5.bg и сключване на договор с дружеството е еднозначно да се идентифицират физическите лица - настоящи и бъдещи клиенти на “ДИМЕНГА 5” ООД (Потребители) и на трети лица (при хипотезата на т.3.3. по-горе), както и изпълнение на нормативно установени задължения, преддоговорни и договорни отношения.

4.3.1 При осъществяване на своята дейност, “ДИМЕНГА 5” ООД обработва лични данни на Потребители и на трети лица (при хипотезата на т.3.3. по-горе), за следните цели:

 • създаване на профил на клиента и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • предоставяне на услуги или информация, предоставяни чрез Сайта;
 • сключване и изпълнение на договор, включително на договор за предоставяне на услуга и/или продажба на стока от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга/продажба на стока и защита правата на страните по договора, включително по съдебен и административен ред;
 • изпращане на информационен бюлетин (е-бюлетин) и за целите на директния маркетинг, при изразено желание от страна на Потребителя.

4.3.2. За подготовка, сключване и изпълнение на договори, Администраторът обработва лични данни на законни представители или пълномощници на търговци и юридически лица-партньори.

4.3.3 При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Национален статистически институт, Държавна агенция „Национална сигурност” и други държавни и общински органи, както и за съдебна и административна защита на правата и законните интереси на Администратора във връзка със сключени договори за предоставяне на услуга и/или продажба на стока.

4.4 “ДИМЕНГА 5” ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като с писмен договор определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на “ДИМЕНГА 5” ООД за посочените цели, са:

 • Доставчици на куриерски и пощенски услуги - за целите на обработване, изпълнение на поръчки и тяхната доставка;
 • Доставчици на платежни услуги и услуги по парични преводи – за изпълнение на задълженията за плащане по договори за предоставяне на услуга/продажба на стока;
 • Доставчици на IT(компютърни и информационни) услуги и хостинг услуги - за използване на виртуални и наети сървъри за съхранение на информация и др.;
 • Доставчици на услуги за поддръжка на онлайн магазина;

Доставчици на услуги, свързани с кол-центрове, телефонни услуги и услуги, свързани с управление и събиране на вземания – за поддържане на телефон на потребителя, управление и събиране на вземанията на Администратора по сключени договори.

 

5. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от нашето дружество

5.1. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

5.1.1.Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна и без създаването на профил.

5.1.2.Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.

5.1.3.Изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

5.1.4.Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация(връщане) от Потребителя.

5.1.5 Закупуване на стока - целта на тази операция е съдействие при прехвърляне на стоката чрез сключване на договор за покупко-продажба на стока с потребител - физическо лице.

5.2. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

5.2.1.Данни за регистрация и получаване на бюлетин (име, е-mail, IP адрес):

- Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.

- Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) отОРЗД. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) от ОРЗД.

5.2.2.Допълнителни данни, предоставяни от Вас: Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за фамилия, адрес, телефонен номер:

- Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

- Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) от ОРЗДв момента на регистрация в онлайн магазина.

5.2.3.Данни за извършване на доставка (име, фамилия, дата на раждане, телефон, e-mail, адрес,IP адрес):

- Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

- Основание за обработка на личните Ви данни - с приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от ОРЗД.

5.2.4. Данни за извършване на рекламация (име, фамилия, телефон, e-mail, IP адрес,адрес, банкова сметка):

- Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, при упражняване на право на рекламация на закупена стока.

- Основание за обработка на личните Ви данни - с приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от ОРЗД.

5.2.5. Данни, които потребителят предоставя, когато съобщава за проблем в онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД, подава сигнал срещу друг потребител на онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД или се свърже с Администратора по друга причина чрез „Форма за контакт“, чрез изпращане на съобщение на имейл адрес: mail@erectedstore.com, на адреса на Админитратора или при обаждане на тел.: 0700 89 097 (име, фамилия, телефон, e-mail, IP адрес):

- Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, за допълнителна информация по повод проблема, за който е сигнализирал. При водене на такава кореспонденция между Потребителя и Администратора, е възможно тя да бъде запазена, с цел отстраняване на проблема и запазване на доказателства при евентуално административно или съдебно производство.

- Основание за обработка на личните Ви данни - Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) от ОРЗД в момента на попълване на „Форма за контакт“, изпращане на съобщение на имейл адреса ни или на адреса на Администратора или при обаждането Ви на тел.: 0700 89 097.

5.3. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

5.4. Личните данни се събират от Администратора както от лицата, за които се отнасят, така и от:

5.4.1.Публично достъпна информация, която Администраторът получава, включително, но и не само, в случай че клиентът свърже профила си в онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД със своя Facebook профил или с профила си в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична в онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД;

5.4.2. Информация за посещения на онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД ЕООД, включително, но не само, дата и час на достъп до онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;

5.4.3 Ако клиентът осъществи достъп до онлайн магазина на “ДИМЕНГА 5” ООД чрез мобилно устройство, е възможна обработка на данни относно местонахождение, както и информация за това устройство, например идентификационен номер и вид на мобилното устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако клиентът не желае да предоставя данни за местонахождението си, може да изключи съответните функции на устройството си, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

5.5. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

5.6. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

5.7. Линкове към други уеб страници

Нашият сайт съдържа линкове към други интернет страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата интернет страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За незаконосъобразни, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието, неналичието или непълнотата на такава информация, отговорност носи притежателят (администраторът)на интернет страницата, към която сте били препратени. Ние носим отговорност за съдържанието на чуждите интернет страници, само ако сме били изрично писмено уведомени от Вас за евентуално нарушаване на законовите разпоредби и имаме техническата възможност да предотвратим използването им.

 

6. Срок за съхранение на личните данни

6.1. “ДИМЕНГА 5” ООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

6.2. С оглед изпълнение на задълженията ни след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

6.3. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

6.3.1. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като “Гост“. След заличаване на профила Ви или успешно приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги обезличи, да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

6.3.2. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки/сключване на договор за покупко-продажба чрез онлайн магазина/ или на закупени стоки в търговската мрежа, за срок от 5 години, за целите на защита на правата и законните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

6.3.3. При дадено съгласие от субекта на лични данни за получаване на информационни съобщения (е-бюлетин) за нови стоки/продукти и/или за дейността на Администратора и/или за целите на директния маркетинг, личните данни се съхраняват докато същият не се отпише или не поиска да бъде отписан.

6.3.4. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки, се съхраняват за съответния законоустановен срок, който е петгодишен от изпълнение на поръчката или от прекратяване на договора, освен ако в закон или нормативен акт не е предвиден по-дълъг срок.

            6.3.5. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или при наличие на друго законно основание.

6.3.6. При наличие на вменено от приложимото законодателство задължение, Администраторът съхранява личните данни за срок, който може да надхвърля срока на съществуване на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като “Гост“, срока на изпълнение на поръчката(договора) или на прекратяване на договора.

6.3.7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, както и в петгодишен срок от прекратяване на договора, освен ако е налице висящо съдебно, арбитражно или администротивно производство за разрешаване на спор във връзка и по повод изпълнението на договора.

 

7. Права на субектите на данни:

7.1 Право на достъп

7.1.1. Всеки субект на данни има правото да изисква информация относно вида лични данни, обработвани от “ДИМЕНГА 5” ООД, чрез искане в свободен текст (като във втория случай следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифицирано като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл), изпратено по имейл до Администратора. Администраторът предоставя исканата информация само при коректно посочена информация, идентифицираща субекта на данни и коректна информация за контакт с него, позволяваща безпрепятствена комуникация.

7.1.2 Субектът на данни може да иска достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.

7.1.3 Администраторът трябва да съдейства на субекта като му предостави, по възможност, обработваните за него лични данни в желания от него формат, който трябва да бъде структуриран в широко използван и пригоден формат за машинно четене. Тази информация се предоставя на субекта съгласно приета от “ДИМЕНГА 5” ООД „Процедура за предоставяне на информация на субекта на лични данни”.

7.1.4 Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

7.1.5 Субектът на данни има право на информация за целите на обработване на личните му данни, която му се предоставя при събиране на личните му данни и при последваща промяна на целите на обработване.

7.2 Искане за корекция

            7.2.1 Субектът на лични данни може по всяко време да коригира или да попълни неточните или непълни лични данни, свързани с него, през опцията „Редакция на профила“.

            7.2.2 Субектът на лични данни може да иска от Администратора да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него, директно през профила на потребителя в Сайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, чрез искане в свободен текст (като в този случай следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл).

            7.2.3 Субектът на данни е отговорен за предоставянето на коректни лични данни на Администратора.

7.2.4 Субектът на данните следва да информира Администратора относно всякакви релевантни промени в личните му данни (като промени в името или адресана субекта).

7.3 Ограничаване използването

7.3.1 Във всеки момент от обработването на личните данни, субектът на данни може да поиска от Администратора да ограничи използването на личните му данни за част или всички цели на обработването, за което субектът е дал съгласие, чрез искане в свободен текст(като във втория случай следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл), изпратено по имейл до Администратора, когато:

се оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но субектът не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

субектът на лични данни е възразил срещу обработването, докато се провежда проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта.

7.3.2 След като ограничи обработването на личните данни, Администраторът ще преустанови обработването на личните данни, но няма да премахне публикациите, които субектът е направил в онлайн магазина, ако има такива.

7.4 Отказ на искане за достъп до информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни

Ако искането за достъп до информация, корекция или ограничаването на обработването бъде отказано, субектът на данни ще бъде информиран относно причината за съответния отказ. Отказът се прави във вида на подаденото искане от субекта и следва да бъде мотивиран.

7.5 Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

7.5.1 Всяко лице има право да поиска от Администратора изтриване на част или всички лични данни, свързани с него, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

при оттегляне на дадено съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

при подадено възражение срещу обработването на свързаните с лицето лични данни, включително за целите на получаване на информационни съобщения (e-бюлетин) за нови стоки/продукти и/или за дейността на Администратора и/или за целите на директния маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат предимство пред правото на субекта на данни да иска тяхното заличаване;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат заличени с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

7.5.2 Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, права и законни интереси.

7.5.3 За упражняване на „правото да бъдеш забравен“, е необходимо изпращането на искане по имейл до Администратора, чрез искане в свободен текст(като във втория случай следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл).

7.5.4 След като се установи идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните, обработваните за съшия лични даннище бъдат изтрити.

7.5.5 Ако има направена поръчка от лицето, която е в процес на обработване, или предстои доставка на закупена стока, най-ранният момент, в който може да направи искане за изтриване на обработваните за него лични данни, е при успешното завършване на поръчката/доставката.

7.6 Право на възражение

7.6.1 Всеки субект на данни има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на лични данни, освен ако не докаже, че съществува законово основание за продължаване на обработването.

7.6.1 Освен това, всеки субект на данни има право да възрази, ако личните му данни се ползват за получаване на информационни съобщения за нови стоки/продукти и/или за дейността на Администратора, или за цели, свързани с проучване на пазара или общественото мнение. В този случай личните данни следва да бъдат ограничени и да не бъдат използвани за съответните цели.

7.7. Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

7.7.1 Субектът на лични данни има право да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора,като попълни формата за оттегляне на съгласие чрез искане в свободен текст (като във втория случай следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл), изпратено по имейл. След разглеждане на направеното искане, Администраторът уведомява субекта на данни за резултата от неговото искане.

7.7.2 Субектът на лични данни има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на личните му данни за получаване на информационни съобщения за нови стоки/продукти и/или за дейността на Администратора и получаване на бюлетин, като попълвани формата за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл.

7.7.3 Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

7.8. Въпроси и жалби / средства за правна защита

7.8.1 Субектът на данни има право да подава жалби/искания до Администратора по въпроси, свързани с обработването на личните му данни.

7.8.2 За упражняване на тези свои права, Субектътс е обръща към Администратора чрез искане в свободен текст, отправено на имейл sales@dimenga5.bg или чрез писмо, изпратено до адрес: гр. София, п.к. 1330, район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, бл. 31, вх. Д, ет. 4, ап. 97, на които Администраторът реагира в съответствие с приета процедура.

7.8.3 За упражняване на правата по настоящата т. 7.8, в своето искане, субектът трабва да посочи достатъчно данни, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект (например - име, телефон и мейл) и да се осигури безпрепятствена комуникация с него.

7.9. Право да изрази съгласие за обработване на личните му данни

7.9.1 За наличие на “съгласие” Администраторът приема само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие, без върху него да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, не е валидно основание за обработване на лични данни.

7.9.2 Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между Администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът следва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

7.9.3 В повечето случаи, съгласието за обработка на лични данни се получава рутинно от Администратора, като се използват стандартни процедури за изразяване на съгласие, например, чрез отбелязване със знак в поле с текст „Съгласен съм” или друг равнозначен текст, представляващо изявление за информирано и конкретно съгласие за обработване на лични данни, съгласно посоченото в Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни, с която субектът се запознава предварително.

7.9.4 При обработване на лични данни на деца, Администраторът следва да получи разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години.

7.10 Право на преносимост

7.10.1 Ако е дадено съгласие за обработване на лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, субектът на данни може:

да поиска от Администратора да му предостави личните му данни в четим формат и да ги прехвърли към друг Администратор;

да поиска от Администратора пряко да прехвърли личните му данни към посочен от субекта администратор, когато това е технически осъществимо.

7.10.2 Правото на преносимост може да бъде упражнено като бъде изпратена по имейл попълнена форма съгласно искане в свободен текст (като следва да посочи данните, чрез които да бъде идентифициран като правоимащ субект, например - име, телефон и мейл), след което Администраторът ще изпрати на имейла, от който е направено искането, писмо с подробни инструкции за верификация като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

7.10.3 След извършване на верификацията съгласно т.7.10.2, Дружеството изпраща на посочения от субекта имейл данните, които обработва за него, във формат XML.

7.11. Право на представителство

Субектът на данни може да упълномощи друго лице за упражняване на гореизложените права. Упълномощаването следва да бъде изрично и направено в писмена форма. При всяко едно упражняване на правата на субекта на данни, пълномощникът е длъжен да представи копие от пълномощното си на Администратора или на обработващият лични данни от името на Администратора.

II. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

“ДИМЕНГА 5” ООД осигурява сигурността на личните данни съгласно принципите, заложени в ОРЗД/ ЗЗЛД, като взема подходящи и достатъчни административни, технически и организационни мерки, за да осигури защита на данните от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

8. Общи принципи, свързани с обработването и сигурността на личните данни в “ДИМЕНГА 5” ООД:

8.1 Допустимост на обработването на данните

8.1.1 Обработването на лични данни е допустимо единствено ако субектът на данните се е съгласил с това, ако е налице законово задължение за обработка на данните, при сключване или изпълнение на договор, когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице. Допустимостта на обработването на личните данни е предпоставка за предаване на лични данни.

8.1.2 Съгласието следва да бъде декларирано в писмена форма или въз основа на други законово допустими средства, а субектът на данните трябва се уведомява предварително относно целта на обработването и възможността за предаване на лични данни на трети страни. Върху предоставянето на съгласие се поставя акцент, когато се включва в други формуляри, декларации, изявления, договори и други документи, така че да бъде ясно за субекта на данните.

8.2. Предвидена цел

Лични данни могат да бъдат събирани и обработвани единствено за изчерпателно изброените цели и не могат да бъдат обработвани за цели, различни от предвидените. Целта на събиране и обработване на данните се съобразява от Администратора при допълнително обработване и съхраняване на такива данни. Промени в целта са допустими единствено със съгласието на субекта на данните или ако това е разрешено от местното законодателство на съответната държава, от която са получени личните данни.

8.3. Икономия на данните

Обработването на лични данни се извършва в съответствие с предвидената цел. Наличните възможности за анонимизация или въвеждане на псевдонимизация на личните данни се използват на ранен етап, доколкото това е възможно и рентабилно за предвидената защитна цел.

8.4. Качество на данните

Предоставените от субекта лични данни трябва да бъдат фактически верни и, доколкото е необходимо, актуални. Администраторът предприема подходящи и разумни мерки за коригиране или изтриване на неправилните или непълни данни. Субектът на данни уведомява Администратора при всяка промяна в личните му данни.

8.5. Сигурност на данните

Администраторът на данните въведежда подходящи технически и организационни мерки, за да осигури необходимата сигурност на данните. Тези мерки се отнасят в частност до компютрите (сървъри и работни места), мрежите и комуникационните връзки и приложения, като те са инкорпорирани в системата за управление на ИТ сигурността (сигурността на използваните информационни и комуникационни технологии). Подходящи мерки се предприемат за защита на тези данни и от изтриване по погрешка, неоторизирано изтриване или изгубване.

8.6. Поверителност на обработването на данните

Единствено оторизиран персонал, който се е ангажирал да спазва изискванията за поверителност на данните, има право да участва в обработването на лични данни. На служителите е забранено да използват такива данни за лични цели или да ги предоставят на неоторизирани дружества и трети страни. Неоторизирани в този контекст означава и използването на лични данни от служители, които не се нуждаят от достъп до такива данни, за да изпълняват служебните си отговорности. Задължението за поверителност продължава да действа и след прекратяване на трудовите/гражданските/служебните правоотношения с Администратора, както и след прекратяване на правоотношения между Администратора и негови подизпълнители и партньори, както и между Администратора и обработващите данни.

9. Административни и технически мерки за защита на личните данни:

“ДИМЕНГА 5” ООД използва административни и технически мерки за защита на личните данни, които обработва чрез своите служители или предоставя за обработване на трети лица - обработващи на лични данни. Тези мерки се изразяват в следното:

9.1. Всички служители на Администратора са отговорни за гарантирането на сигурността при съхранението на данните, които обработват, както и за това, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети лица, освен ако Администраторът не е предоставил такива права на тези трети лица въз основата на писмен договор или клауза за поверителност;

9.2. Всички лични данни следва да са достъпни само за тези служители/ обработващи лични данни, в чиито задължения е включено обработването на конкретните данни, а достъпът се осъществява само в съответствие с приетите вътрешни правила за контрол на достъпа.

9.3. С цел осигуряване на достатъчна защита на обработваните лични данни, “ДИМЕНГА 5” ООД използва криптографски методи във всички раздели, наред с подсигуряването на информационната инфраструктура на Администратора. За да се предотврати злоупотреба с лични данни от страна на трети лица, подадената от клиенти информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Този процес може да бъде разпознат в прогрес бара на браузъра по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

9.4. Администраторът на лични данни приема вътрешни правила, с които се определят нивата на чувствителност на обработваните лични данни (информация), въз основа на които се създават отделни категории лични данни, които биват обработвани за конкретни цели. Отделните категории лични данни се обособяват в регистри с лични данни. С вътрешните правила се определя както редът за достъп до тези регистри, така и лицата, които имат право да ги достъпват, респективно обработват съхранените в тях лични данни;

9.5. Администраторът с вътрешен акт определя реда за контрол на отделянето на лични данни. Тези правила съдържат мерки, които да гарантират, че данните, събирани за различни цели, могат да се обработват отделно от оторизираните служители/ лица;

9.6. Администраторът взема мерки, гарантиращи защитата на личната информация срещу случайно унищожаване или загуба;

9.7. Администраторът определя процедури за възстановяване на наличността на лични данни след физически или технически инцидент. С оглед изпълнение на тези задължения, Администраторът осигурява необходимите технически средства (сървъри, компютърна мрежа, облачно пространство), за които се предприемат защитните мерки по т. 8.3. от настоящия раздел.

10. Административни и организационни мерки за защита на личните данни:

10.1 “ДИМЕНГА 5” ООД приема процедурни правила, определящи мерките и реда за физически достъп и защита на личните данни, които са задължителни за всички служители, които извършват обработване на лични данни;

10.2. Администраторът определя защитени зони за съхраняване на физическите носители на лични данни, достъпът до които се определя съгласно процедурните правила по т. 9.2. от настоящия раздел;

10.3. Администраторът въвежда следните мерки за ограничаване на достъпа до физическите носители на данни. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:

в самостоятелнас тая с контролиран достъп;

компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до данните;

компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

10.4. Администраторът въвежда политика на „чистото бюро“, с която всички служители, които обработват лични данни се запознават и прилагат. Записите върху хартиен носител не се оставят там, където могат да бъдат достъпни за неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените защитени помещения без изрично разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по обработване на лични данни, те следва да бъдат архивирани по съответния ред, а ако липсва основание за тяхното архивиране, следва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура;

10.5. Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с приетата от Администратора процедура. Записите на хартиен носител, чиито срок за обработване е изтекъл, се нарязват (шредират) и унищожават като "поверителни отпадъци". Данните върху твърдите дискове на неизползвани персонални компютри се изтриват или дисковете се унищожават, съгласно въведените процедури;

10.6. Обработването на лични данни извън обектите на Администратора се осъществява съгласно съответните процедурни правила и е допустимо с изрично писмено съгласие на прекия ръководител на обработващия лични данни или на Администратора.

11. Отговорник по защита на данните

11.1 “ДИМЕНГА 5” ООД назначава Отговорник по защита на личните данни (ОЗЛД). Отговорникът е служител / представител на Администратора. Ролята на това лице е да следи за спазването на настоящата Политика в предприятието на Администратора и да гарантира възможността за доказване на съответствието на обработването на лични данни със законодателството за защита на личните данни.

11.2 ОЗЛД разработва и внедрява изискванията за защита на личните данни съгласно разпоредбите на настоящата Политика. ОЗЛД извършва управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с настоящата Политика.

11.3 ОЗЛД отговаря за администриране и обработване на исканията и запитванията, отправени от субекта на данни към Администратора. ОЗЛД дава необходимите разяснения на служителите на Администратора по повод спазване защитата на личните данни.

11.4 ОЗЛД периодично изготвя и представя отчети на Администратора във връзка с прилагане на настоящата Политика, нормативните разпоредби, уреждащи защитата на лични данни, както и за съответствието на осигурената защита на личните данни в предприятието с нормативните изисквания в тази област.

III. СЪХРАНЯВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

12. Съхраняване

12.1 “ДИМЕНГА 5” ООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за период, по-дълъг от необходимия за осъществяване на обработването, за което е дадено съгласието на субекта на лични данни и с оглед на целите, за които са били събрани. Съхраняване на лични данни за по-дълъг период е допустимо и без изричното съгласние на субекта на данни, ако е предвидено в нормативен акт на вътрешното законодателство или на правото на Европейския съюз, или с оглед защита на легитимни интереси на Администратора или във връзка с висящо съдебно, административно или друго произовдство;

12.2. Администраторът може да съхранява данни за по-дълъг период от необходимия за извършване на обработването, за което е дадено съгласие и в случаите, когато личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните;

12.3. Периодът на съхранение на всяка категория лични данни, обособена в отделен регистър, се определя в приета от Администратора процедура (. В тази процедура са посочени критериите, използвани за определяне на периода на съхранение, включително всякакви законови задължения вменени на Администратора по отношение съхранение на данните.

12.4. Процедурата за съхранение и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху физически носители се прилагат във всички случаи.

13. Унищожаване

Личните данни се унищожават сигурно, съгласно принципа за гарантиране на подходящо ниво на сигурност. Спазването на процедурата е задължително с оглед гарантиране защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

14. Инвентаризация

14.1. Администраторът създава процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с възможните рискове при обработване на събираните лични данни. При инвентаризацията на данните и при тяхното обработване се извършва оценка на въздействието на риска на личните данни;

14.2. Администраторът управлява всички рискове, идентифицирани в оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с правилата, въведени с ОРЗД/ ЗЗЛД. Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване, Администраторът следва да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. Една обща оценка на въздействието може да разглежда набор от подобни операции по обработване, които представляват подобни високи рискове;

14.3. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че Администраторът ще обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на ОЗЛД;

14.4. Ако ОЗЛД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да изготви доклад до надзорния орган /КЗЛД/;

14.5.ОЗЛД, прави периодичен преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ с оглед всякакви промени в дейностите на Администратора.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

15.1. Администраторът на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

а) физически лица, за които се отнасят данните;

б) лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или

в) лица, за които правото произтича по силата на договор;

15.2. С цел предоставяне на услуги, Администраторът предоставя информация /необходими лични данни/ за изпълнението на поето договорно задължение към субекта на лични данни. Администраторът предоставя лични данни на трети страни, които предоставят услуги от негово име въз основа на изрична писмена инструкция/ писмен договор. Тези трети страни нямат право да използват или разкриват данните извън целите, за които са им предоставени, освен когато това е необходимо за извършване на услуги от името на Администратора или за съобразяване със законови изисквания. Целите за обработване на предоставените лични данни са изрично определени в писмената инструкция/писмения договор, въз основа на който данните са предоставени на третото лице. Третите лица (обработващи на лични данни) са задължени да осигурят необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, предоставяни от Администратора или по-големи;

15.3. Администраторът споделя получените лични данни с негови партньори и подизпълнители, въз основа на изрична писмена инструкция или писмен договор. Тези лица могат да използват информацията за целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. При предоставено изрично съгласие от субекта на лични данни, последните могат да бъдат споделени с трети страни въз основа на писмен договор, за техни собствени цели, като например предлагане на продукти и услуги, които могат да представляват интерес за субекта на данни;

15.4. Администраторът разкрива лични данни на компетентни органи/ лица с оглед организиране защитата на законните си права и интереси при иницииране на заповедни, арбитражни, охранителни, искови, административни и други производства;

15.5. Администраторът разкрива лични данни за субекти, чиито лични данни обработва, когато е задължен за това по закон, подзаконов нормативен акт, международен договор или акт на правото на Европейския съюз, или във връзка със съдебна процедура, в отговор на искане от държавни органи, (например правоприлагащи или разследващи органи), или при съмнение за сериозно и незаконосъобразно засягане законните права и интереси на субектите на правото.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Настоящата Политика е приета от Управителите на “ДИМЕНГА 5” ООД и влиза в сила на 25.05.2018г.;

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни(КЗЛД). Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg